Annika Tattoo short kilt

Royal Edinburgh Military Tattoo 2015